Obchodné podmienky

Obchodné podmienky elektronického obchodu „www.majsterpapier.sk“

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) stanovujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej, vyplývajúcich z objednávky kupujúceho. Kupujúci vyhotovením elektronickej objednávky akceptuje uvedené VOP a zároveň tým prejavuje súhlas s ich znením.

1.2 Za predávajúceho za považuje spoločnosť Majster Papier Revúca s.r.o., so sídlom Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca, IČO: 36 627 348, IČDPH: SK2021847432, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka č. 9342/S, (ďalej predávajúci). Predávajúci podlieha dozoru inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici, Dolná 46.

1.3 Kupujúcim v týchto VOP je definovaný ako podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri alebo ako osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, nie teda spotrebiteľ.

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1 Elektronická objednávka týkajúca sa týchto VOP je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči predávajúcemu s cieľom získať prostredníctvom tejto objednávky tovar a zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu podľa daných VOP.

2.2 Predmetom objednávky plynúcej z elektronického obchodu sú tovarové položky v sortimente predávajúceho zobrazené v elektronickom obchode (www.majsterpapier.sk) s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, mernej jednotky, ceny bez DPH, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia tovaru.

2.3. Kupujúci sa pre vystavenie prvej objednávky cez elektronický obchod predávajúceho musí najskôr zaregistrovať formou vytvorenia „účtu“ (zobrazené v sekcii prihlásenie), spôsobom vyplnenia formulárovej tabuľky s potrebnými náležitosťami: Obchodné meno, identifikačné údaje – IČO, DIČ, meno a priezvisko (fyzická osoba), adresa, kontaktné údaje a e-mailová adresa, na ktorú bude kupujúcemu doručená správa o procese jeho odoslanej objednávky.

2.4. Registrovaný kupujúci sa pri opakovanej objednávke prihlasuje do elektronického obchodu zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla, ktoré uviedol pri prvej registrácii. Po uskutočnení a odoslaní objednávky predávajúcemu, je obratom automaticky vygenerovaná správa o doručení objednávky s identifikáciou objednaného tovaru, množstva, celkovej ceny objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu ním určenú.

2.5. Po doručení predávajúci objednávku zaregistruje a na základe kontaktných údajov kupujúceho ho oboznámi (telefonicky, e-mailom) s priebehom registrovanej objednávky. Kupujúci má právo v lehote najneskôr do 24 hodín od odoslania potvrdenej objednávky predávajúcim, doručiť predávajúcemu storno objednávky. V opačnom prípade je objednávka považovaná za záväznú. Záväznú objednávku je možné odvolať iba z dôvodu nedodržania VOP alebo písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

2.6. Registrovaný kupujúci má možnosť nahliadať do svojich jednotlivých objednávok aj z predchádzajúcich období, a to po prihlásení do online obchodu v sekcii „moje nákupy“.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu nevyrovnané záväzky po dátume splatnosti.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. V elektronickom obchode uvádza predávajúci základné ceny v EUR bez DPH a za prislúchajúcu mernú jednotku, pokiaľ nie je uvedené inak.

3.2. Ak dôjde k zmene ceny tovaru v čase vystavenia objednávky a jej vybavenia, je povinný predávajúci o skutočnosti informovať kupujúceho. K zmene ceny tovarov aktuálne platných v čase vystavenia objednávky môže dôjsť len po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená rámcová kúpna zmluva o individuálnych cenách alebo zľavách, tie majú prednosť pred cenami uvedenými v elektronickom obchode.

3.3. O aktuálne platných cenách a ich možných korekciách má taktiež možnosť kupujúci sa informovať u predávajúceho na telefónnych číslach 058/4421405 a 058/4424549, prípadne na e-mailovej adrese revuca@majsterpapier.sk.

3.4. Kupujúcemu je vystavená faktúra a doručená súčasne s dodaním tovaru. Faktúra, ako daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH. V prípade vyžiadania kupujúceho, môže byť faktúra odoslaná aj skôr ako je deň dodania tovaru na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá má však iba informatívny charakter z dôvodu chýbajúceho elektronického podpisu.

3.5. Kupujúci je povinný vykonať úhradu faktúry najneskôr v deň splatnosti uvedený vo faktúre. K tomuto dňu musí byť fakturovaná suma v plnej výške pripísaná na účet predávajúceho.

3.6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmluvne dohodnúť s kupujúcim iný termín splatnosti faktúry za dodanie tovaru.

3.7. V prípade prvej objednávky nového zákazníka alebo v prípade ak kupujúci má v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu neuhradené záväzky po splatnosti, je predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred, a to buď formou zálohovej faktúry alebo formou hotovostnej platby – dobierky pri dodaní tovaru.

3.8. Ak dôjde k omeškaniu úhrady faktúry zo strany kupujúceho, vzniká predávajúcemu právo na zvýšenie ceny o úroky z omeškania, pričom sú stanovené vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IV. DODACIE PODMIENKY

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu na miesto určenia kupujúcim v objednávke.

4.2. Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni.

4.3. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia objednávky, splnením všetkých podmienok súvisiacich s VOP. V prípade, že objednaný tovar je zo strany predávajúceho okamžite možný na expedíciu, bude dodaný do 3 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiach predĺžená, a to v prípadoch vyššej moci, alebo okolnostiam nezavinených predávajúcim.

4.4. V prípade, že objednaný tovar sa v čase plnenia predmetu objednávky nenachádza u predávajúceho, tento môže poskytnúť kupujúcemu náhradný variant, ale len so súhlasom kupujúceho.

4.5. Prepravné náklady znáša predávajúci. V prípade, že hodnota objednávky je nižšia ako 69 EUR bez DPH, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu logistický poplatok v jednotnej výške 3,80 EUR bez DPH pre jednotlivé typy dodania tovaru. Logistický poplatok pokrýva náklady na balenie a dodanie tovaru. Logistický poplatok nebude kupujúcemu účtovaný ani v prípade, ak hodnota objednávky pôvodne bola vyššia ako 69 EUR bez DPH, ale na strane predávajúceho dôjde len k čiastočnému plneniu predmetu objednávky.

4.6. Spôsob dodania tovaru podľa výberu kupujúceho a zo strany predávajúceho môže byť uskutočnený:

• osobným odberom v sídle predávajúceho (Majster Papier Revúca s.r.o, Priemyselná 306/9 Revúca) (bez účtovania logistického poplatku),
• poštovou službou,
• prepravnou službou.

4.7. Súčasťou prepravovaného tovaru je vždy faktúra vystavená predávajúcim s obsahom povinných náležitostí.

4.8. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať podľa priloženej faktúry dodaný tovar. Kupujúci je zároveň povinný v lehote do 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi množstvom účtovaného a dodaného tovaru, taktiež zistené zjavné chyby tovaru. V opačnom prípade je zaslaný tovar považovaný plne v súlade s fakturovanými položkami.

4.9. Prevzatím dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením faktúry týkajúcej sa dodaného tovaru.

4.10. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru za podmienok, že vrátený tovar nepoužil, nepoškodil alebo inak neznehodnotil tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu) a ostáva v originálnom obale. Predmetný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady (nevzťahuje sa na tovar vrátený pri reklamáciách alebo zistených vadách) na adresu predávajúceho (Majster papier Revúca s.r.o., Priemyselná 306/9, Revúca).

5.2. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v plnej výške do 15 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru predávajúcim, ak sú splnené všetky podmienky v bode 5.1.

5.3. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je objednaný tovar podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo v neobvyklom množstve.

5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci neuhradí svoje záväzky za dodaný ani v lehote 30 dní po dátume splatnosti. Prostredníctvom písomného doručenia odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne vrátiť tento neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve. V opačnom prípade má predávajúci právo využiť dostupné zákonné prostriedky pre vymoženie dlžnej sumy.

VI. REKLAMÁCIE

6.1. Na jednotlivé druhy tovarov elektronického obchodu sa vzťahuje záručná lehota stanovená zákonom.

6.2. Reklamácie môže kupujúci uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho (Majster Papier Revúca s.r.o., Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca) v jednotlivých prekluzívnych lehotách:
a) do 24 hodín od prevzatia tovaru sa uplatňuje reklamácia na:
– druh,
– množstvo,
– na zjavné vady
b) v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru na chyby akostné a skryté.

6.3. Ak sa reklamácia preukáže ako opodstatnená, predávajúci po dohode s kupujúcim zabezpečí odvoz vráteného tovaru, prípade preplatí náklady vzniknuté kupujúcemu s doručením dotknutého tovaru. Súčasťou reklamovaného vráteného tovaru je potrebná faktúra a potvrdený reklamačný protokol, ktorý musí obsahovať presnú definíciu vzniku reklamovaného tovaru.

6.4. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou a skladovaním kupujúceho alebo použitím v rozpore s platnými technickými normami.

6.5. Farebné rozdiely medzi tovarom v elektronickom obchode a reálnou farbou tovaru sú spôsobené elektronickým zobrazením.

6.6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia ako aj vydať písomné stanovisko o vybavení reklamácie.

VII. Ochrana osobných údajov spoločnosti Majster Papier Revúca s.r.o. podľa §15 odst. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

7.1. Majster Papier Revúca s.r.o., so sídlom Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca, IČO: 36627348, IČDPH: SK2021847432, ako predávajúci a zároveň prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke www.majsterpapier.sk a prevádzkovateľ pri spracovávaní osobných údajov kupujúcich prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi len v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako z. č. 122/2013 Z.z. OOSÚ).

7.2. Predávajúci získava osobné údaje od kupujúceho v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu s súlade s § 10 ods. 3 pís. b) z. č. 122/2013 Z.z. OOSÚ bez súhlasu dotknutej osoby.

7.3. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr.dopravcovi) za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje predávajúci osobné údaje o kupujúcich nasledovne: meno a priezvisko prípadne obchodné meno (u FO), obchodné meno (PO), adresa pre doručovanie, telefónne číslo a celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.

7.4. Kupujúci vystavením objednávky poskytuje svoje osobné údaje uvedené v objednávke predávajúcemu dobrovoľne na účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej uskutočnenia.

7.5. Kupujúci potvrdením objednávky v internetovom obchode predávajúceho zároveň prehlasuje, že súhlasí so spracovaním a uchovaním osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho v zmysle § 11 z. č. 122/2013 Z.z. OOSÚ. Súhlas kupujúceho platí po celú dobu uzatvoreného zmluvného vzťahu, prípadne do doby písomného odvolania jeho súhlasu s týmto spracovaním na adresu predávajúceho.

7.6. Objednávkou kupujúci zároveň prehlasuje, že bol s súlade s § 15 ods. 1 z. č. 122/2013 Z.z. OOSÚ informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim, ktoré sú zverejnené na www.majsterpapier.sk.

7.7. V mene predávajúceho môžu získavať osobné údaje oprávnené osoby, ktorým toto vyplýva z pracovnoprávnych predpisov, resp. osoby, ktorým to vyplýva zo zmluvy medzi predávajúcim a sprostredkovateľom.

7.8. Poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú zhromažďované, spracované a uchovávané na účely naplnenia obchodného vzťahu medzi zmluvnými stranami, ktorý je prejavom ich slobodnej vôle. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich. Poskytnuté osobné údaje kupujúcim predávajúci spracováva na účely:
– evidencie objednávok kupujúceho,
– vystavenia faktúr alebo pokladničných dokladov,
– prepravy objednaného tovaru kupujúcemu na ním určené miesto dodania,
– riešenie prípadných vzniknutých reklamácií kupujúceho.

7.9. K naplneniu zmluvného vzťahu predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho:
– meno a priezvisko kupujúceho (FO-podnikateľ a kontaktnej osoby, ktorá vystavila objednávku),
– adresa (fakturačná a dodacia adresa, ak je iná ako fakturačná)
– telefón, e-mail kontaktnej osoby kupujúceho.

7.10. V súlade s § 28 ods. 1 písm. a-h) z. č. 122/2013 Z.z. OOSÚ má kupujúci právo od predávajúceho požadovať potvrdenie, informácie, zoznam osobných údajov a naplnenie povinností vyplývajúcich zo znenia jednotlivých bodov (oprava, likvidácia, blokovanie osobných údajov).

7.11. Práva kupujúceho možno podľa § 28 odst. 1 písm. a-f) z. č. 122/2013 Z.z. OOSÚ obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo ak by jeho uplatnením bola porušená ochrana kupujúceho alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

7.12. Práva kupujúceho sú ďalej v plnom rozsahu ustanovené a riadia sa podľa § 28 z. č. 122/2013 Z.z. OOSÚ.
7.13. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa časti 7.10., 7.11. a 7.12. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo vzájomnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka podľa právnych predpisov Slovenskej Republiky.

8.2. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov predávajúceho, a to len tie údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.07.2014 a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uvedené inak. Platné sú do vydania a zverejnenia nových obchodných podmienok.

Majster Papier Revúca s.r.o.